""

Lực Đẩy Ác-si-mét

Bạn đang tìm hiểu về Lực Đẩy Ác-si-mét?

Bài viết này EDUBOSTON sẽ giải thích tất cả những kiến thức về loài chim này

Video Lực Đẩy Ác-si-mét

Chúng tôi đang cập nhật
[ad_1]

Sự nhấn mạnh của Archimedes

A: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng vào

Một vật nhúng trong chất lỏng thì được chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với một lực bằng trọng lượng của chất lỏng mà vật đó dịch chuyển. Lực này được gọi là lực đẩy Archimedes.

2. Sự nhấn mạnh của Archimedes

Công thức tính lực đẩy Archimedes:

Ф = дВ

Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N / m3).

V là thể tích chất lỏng mà vật chuyển thể (m3).

Ф nó là lực kéo của Archimedes (N)

Ghi chú:

– V – thể tích chất lỏng do vật dịch chuyển ra, cũng là thể tích của phần bị ngâm trong vật đó, không phải là thể tích của vật. Có nhiều trường hợp tính thể tích phần chìm của vật:

+ Nếu DRAW được chỉ địnhbơi lội sau đó CHỜ ĐÃchìm = CÓsự vật – KHÔNG CÓ GÌbơi lội.

+ Nếu cho chiều cao h của phần chìm của vật (có dạng đặc biệt) thì CHỜ ĐÃchìm= Sthấp hơn.H

+ Nếu nói vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng thì CHỜ ĐÃchìm = CÓsự vật.

3. Tính trọng lượng riêng của chất lỏng, thể tích phần ngâm của vật.

Cho trọng lượng của vật trong không khí (P) và trọng lượng của vật khi nhúng vào chất lỏng (PĐầu tiên), sau đó là lực đẩy Archimedean: F = P – PĐầu tiên

Từ công thức: F = dV => [d=frac{{{F}_{A}}}{V}=frac{P-{{P}_{1}}}{V}]

4. So sánh lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật

– Khi ngâm các vật hoàn toàn trong cùng một chất lỏng, lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật chỉ phụ thuộc vào thể tích của chúng. Archimedes có khối lượng lớn hơn sẽ tác động lên một đối tượng có khối lượng lớn hơn.

– Khi các vật có cùng khối lượng (làm bằng các chất khác nhau) được nhúng hoàn toàn vào một chất lỏng thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên các vật chỉ phụ thuộc vào khối lượng riêng của chúng. Vật có khối lượng riêng lớn hơn sẽ chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét thấp hơn.

– Khi nhúng hoàn toàn các vật có cùng thể tích vào các chất lỏng khác nhau, vật nhúng vào chất lỏng có khối lượng riêng lớn hơn, vật chịu lực đẩy lớn hơn tác dụng lên nó. .

B: CÁC VÍ DỤ VỀ BÀI TẬP.

Bài 1: Nhúng một vật kim loại vào bình định mức, nước trong bình 130 cm.3 tăng lên mức 175 cm3 . Nếu treo vật lên khỏi lực kế khi vật vẫn chìm hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ F = 4,2 N. Gọi trọng lượng riêng của nước là d = 10000N / m.3

 1. Tính công của lực kéo tác dụng lên vật.
 2. Tính khối lượng riêng của chất tạo nên vật.

Khả năng lãnh đạo

 1. Khối lượng của nước do vật thể:

V = V2 “VẼ TRANH.”Đầu tiên = 175 – 130 = 45 (xem3) = 45,10-6 (m3)

Gia tốc hợp lực mà nước tác dụng lên vật: F = dV = 10000.45.10-6 = 0,45 (N)

b) Khi treo vật trên một lực kế trong không khí và cân bằng thì lực kế chỉ:

P = F + F = 4,2 + 0,45 = 4,65 (N)

Vì vật chìm hoàn toàn trong nước nên thể tích của vật chính bằng thể tích phần nước do vật đó chuyển sang.

Trọng lượng riêng của vật thể: [d=frac{P}{V}=frac{4,65}{0,45cdot {{10}^{-6}}}=frac{4,65}{0,45}cdot {{10}^{6}}approx 103333,3left( N/{{m}^{3}} right)]

Trọng lượng riêng của chất: [D=frac{d}{10}=frac{103333,3}{10}=10333,33left( kg/{{m}^{3}} right)]

Bài 2: Vật nặng 567 g làm bằng chất có khối lượng riêng 10,5 g / cm3 ngâm hoàn toàn trong nước. Tìm lực đẩy Archimedes tác dụng lên một vật nếu TLR của nước là 104 N / m3.

Khả năng lãnh đạo

Thể tích vật thể: V = [frac{m}{D}=frac{567}{10,5}=54left( c{{m}^{3}} right)=54cdot {{10}^{-6}}left( {{m}^{3}} right)]

Vì vật ngâm hoàn toàn trong nước nên thể tích phần nước do vật dịch chuyển bằng thể tích của vật.

Lực đẩy mà nước tác dụng lên vật bằng: F= dV = 104.54.10-6 = 0,54 (N)

Bài 3: Một vật bằng kim loại nếu đặt trong bình có chia độ sẽ làm nước trong bình tăng thêm 100 cm.3(khi nhúng vật vào nước) Nếu treo vật vào lực kế thì lực kế chỉ 7,8 N. Biết trọng lượng riêng của nước d = 10000 N / m3Tính công suất của Archimedes tác dụng lên vật thể và xác định khối lượng riêng của chất tạo thành vật thể này.

Khả năng lãnh đạo

Thể tích vật thể: V = 100 cm3 = 100. 10-6 m3 = 10-4 m3.

Vì vật ngâm trong nước nên thể tích phần nước do vật dịch chuyển bằng thể tích của vật.

Lực đẩy mà nước tác dụng lên vật bằng:

Ф = dV = 10000.10-4 = 1 (N)

Trọng lượng riêng của chất mà chủ thể bao gồm: [d=frac{P}{V}=frac{7,8}{{{10}^{-4}}}=7,8cdot {{10}^{4}}=78000left( N/{{m}^{3}} right)]

Khối lượng riêng của chất mà vật thể được cấu tạo: [D=frac{d}{10}=frac{78000}{10}=7800left( kg/{{m}^{3}} right)]

Bài 4: Vật có khối lượng 0,5 kg và khối lượng riêng 10,5 g / cm3 hạ xuống một chậu nước. Vật đó chìm xuống đáy hay nổi lên mặt nước? Tại sao? Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật. Cho trọng lượng riêng của nước là d = 10000 N / m3.

Khả năng lãnh đạo

Khối lượng riêng của vật: D = 10,5 (g / cm3) = 10.5.1000 = 10500 (kg / m3)

Trọng lượng riêng của vật: dv = 10D = 10. 10500 = 105000 (N / m3).

Vì dv > d: do đó vật được hạ xuống đáy vực.

Thể tích vật thể: V = [frac{m}{D}=frac{0,5}{10500}=0,476cdot {{10}^{-4}}left( {{m}^{3}} right)]

Vì vật ngâm trong nước nên thể tích phần nước do vật dịch chuyển bằng thể tích của vật.

Lực đẩy mà nước tác dụng lên vật bằng:

Ф = dV = 10000,0,476,10-4 = 0,476 (N) [approx ] 0,48 (N)

Bài 5: Một viên bi sắt nặng 0,5 kg được nhúng vào dầu. Cho rằng lực đẩy tác dụng lên quả cầu bằng 0,5 N. Cho rằng tỉ khối của dầu dĐầu tiên = 8000 N / m3. Tính khối lượng riêng d2 sắt.

Khả năng lãnh đạo

Gọi V là thể tích của quả cầu, quả cầu khi rơi vào dầu sẽ chìm xuống nên thể tích của phần quả cầu bị dầu choán chỗ bằng thể tích của quả cầu.

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên quả cầu dầu bằng: F = dĐầu tiênCHỜ ĐÃ

[Rightarrow V=frac{{{F}_{A}}}{{{d}_{1}}}] = [frac{0,5}{8000}=0,625cdot {{10}^{-4}}({{m}^{3}})]

Trọng lượng đạn: P = 10 m = 10. 0,5 = 5 (H)

Trọng lượng riêng của sắt: [d=frac{P}{V}=frac{5}{0,625cdot {{10}^{-4}}}=frac{5cdot {{10}^{4}}}{0,625}=80000left( N/{{m}^{3}} right)]

Bài 6: Trọng lượng riêng quả cầu dĐầu tiên= 8200 N / m3tập VĐầu tiên= 100 cm3nổi trên bề mặt của một chai nước. Người ta đổ dầu đến ngập hoàn toàn quả cầu. Trọng lượng riêng của dầu d2= 7000 N / m3 và nước d3= 10000 N / m3.Tính thể tích của quả cầu ngâm trong nước khi đổ dầu.

Khả năng lãnh đạo

Gọi VU2VUU3 – thể tích của quả cầu nhúng trong dầu và ngâm trong nước tương ứng.

Tôi có: MALIAĐầu tiên = NICHATE2 + MALIA3 [Rightarrow ] CHỜ ĐÃ2 = CÓĐầu tiên “VẼ TRANH.”3

Lực đẩy Archimedes của dầu và nước lên quả bóng là:

ФA1 = d2 (.)Đầu tiên “VẼ TRANH.”3) và FA2 = d3CHỜ ĐÃ3 = d3 CHỜ ĐÃ3

Trọng lượng đạn: P = dĐầu tiênCHỜ ĐÃĐầu tiên

Vì quả cầu ở trạng thái cân bằng nên: FA1 + ФA2 = P [Rightarrow ] d2 (.)Đầu tiên “VẼ TRANH.”3) + d3CHỜ ĐÃ3 = dĐầu tiênCHỜ ĐÃĐầu tiên

[Rightarrow ]d2CHỜ ĐÃĐầu tiên– d2CHỜ ĐÃ3 + d3CHỜ ĐÃ3 = dĐầu tiênCHỜ ĐÃĐầu tiên [Rightarrow ] CHỜ ĐÃ3(d3 -d2) = ВĐầu tiên(dĐầu tiên – d2)

[Rightarrow {{V}_{3}}=frac{{{V}_{1}}({{d}_{1}}-{{d}_{2}})}{{{d}_{3}}-{{d}_{2}}}=frac{100cdot {{10}^{-4}}left( 8200-7000 right)}{10000-7000}=frac{100cdot {{10}^{-4}}cdot 1200}{3000}=40cdot {{10}^{-4}}({{m}^{3}})=40(c{{m}^{3}})]

Bài 7: Quả cầu sắt rỗng ở giữa. Khi nhúng vào nước, nó nhẹ hơn trong không khí 0,15 N. Tìm trọng lượng của viên bi này trong không khí, biết dN = 10000 N / m3 ; dSắt = 78.000 N / m3. Thể tích phần rỗng của viên bi V.rỗng = 5 cm3.

Khả năng lãnh đạo

Lực đẩy của quả cầu chính bằng phần trọng lượng của quả cầu mất đi khi nhúng vào nước: F = 0,15 N

Chúng tôi có: F = dNV (V là thể tích của viên bi sắt)

[Rightarrow V=frac{{{F}_{A}}}{{{d}_{n}}}=frac{0,15}{10000}={{15.10}^{-6}}({{m}^{3}})]

Viên bi rỗng nên khối lượng thể tích của viên bi bằng:

CHỜ ĐÃđặc biệt = V – Vrỗng = 15,10-6 – 5,10-6 = 10.10-6 = 10-5 (m3).

Khối lượng của viên bi: P = dSắt.TRONGđặc biệt= 78,103. mười-5= 78,10-2 = 0,78 (N)

C: BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài 1: Có một khúc gỗ và một thanh sắt có kích thước giống hệt nhau được nhúng vào nước. Vật nào có lực đẩy thuỷ lực lớn nhất?

Chọn câu trả lời đúng.

 1. Lực đẩy của tiên đề tác dụng lên thỏi sắt càng lớn.
 2. Đẩy lùi Archimedes, tác động lên một boong lớn hơn.
 3. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên cả hai vật như nhau.
 4. Không thể so sánh được.

Bài 2: Một khúc gỗ và một thỏi sắt có cùng khối lượng được nhúng vào nước. Vật nào có lực đẩy thuỷ lực lớn nhất? Cho rằng khối lượng riêng của gỗ nhỏ hơn khối lượng riêng của sắt.

Chọn câu trả lời đúng.

A. Lực Archimedes tác dụng lên một thỏi sắt càng lớn.

B. Sức mạnh của Archimedes tác động lên boong lớn hơn.

 1. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên cả hai vật như nhau.
 2. Không thể so sánh được.

Bài 3: Khẳng định nào sau đây là đúng:

 1. Chỉ khi nhúng vật vào chất lỏng, nó mới bị tiên kế đẩy lùi.
 2. Chỉ khi nhúng vật vào chất khí thì nó mới bị tiên áp kế đẩy lùi.
 3. Chỉ khi đặt vật trên mặt đất, nó mới chịu lực đẩy của tiên đề kế.
 4. Khi một vật được nhúng trong chất lỏng hoặc chất khí, nó cảm nhận được lực đẩy của tiên đề kế.

Bài 4: Hai viên bi bằng đồng có cùng thể tích, một rắn và một rỗng ở giữa (không có lỗ trong hốc), cả hai đều nhúng vào dầu. Quả nào có tính đẩy lùi Acsimet hơn?

 1. Đạn cứng.
 2. Bóng trống.
 3. Lực đẩy Archimedes tác dụng lên hai quả cầu bằng nhau.
 4. Không thể so sánh được.

Bài 5: Hai thỏi nhôm có cùng khối lượng nằm cân bằng về hai phía của quả nặng được treo.

Nhúng một quả vào dầu và quả kia vào nước cùng một lúc. Hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Chọn câu trả lời đúng.

 1. Vảy nghiêng về một thỏi nhôm ngâm trong dầu.
 2. Vảy nghiêng về một thỏi nhôm nhúng trong nước.
 3. Cân vẫn cân đối.
 4. Mũi tên cân bằng dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng.

Bài 6: Chọn câu trả lời đúng.

Một vật được cho vào dầu. Nếu khối lượng của vật vượt quá lực đẩy Acsimet thì:

 1. Đối tượng bị ngập nước.
 2. Các đối tượng nổi trên bề mặt thoáng.
 3. Vật thể nổi và chìm.
 4. Vật nổi.

Bài 7: Đặt chiếc đinh sắt vào một chiếc ly rỗng. Điều gì xảy ra nếu bạn đổ thủy ngân vào ly? Cho biết khối lượng riêng của sắt là 78.000 N / m3trọng lượng riêng của thủy ngân 136000 N / m3.

 1. Đinh sắt rơi xuống đáy ly.
 2. Một chiếc đinh sắt xuất hiện.
 3. Đầu tiên anh ấy đứng dậy, sau đó anh ấy đi xuống.
 4. Đinh sắt lơ lửng trong thủy ngân.

Bài 8: Viên gạch được ngâm trong nước, nhưng một miếng gỗ nổi lên. Câu trả lời nào sau đây là đúng?

 1. Vì trọng lượng của gỗ nhỏ hơn trọng lượng của gạch.
 2. Bởi vì lực đẩy Archimedes lên gỗ lớn hơn trên gạch.
 3. Bởi vì một viên gạch lớn hơn một miếng gỗ.
 4. Vì tỷ trọng của gạch lớn hơn tỷ trọng của nước, tỷ trọng của gỗ nhỏ hơn tỷ trọng của nước.

Bài 9:

Vật được nhúng lần lượt vào ba bình chứa ba chất lỏng khác nhau và xác định vị trí của nó, như hình trên. Nếu đến lượt gọi dĐầu tiêne2e3 – trọng lượng riêng của chất lỏng chứa trong các bình trên h1, h2, h3, so sánh nào sau đây là đúng.

 1. dĐầu tiên > d2 > d3.
 2. dĐầu tiên > d3 > d2.
 3. d3 > dĐầu tiên > d2.
 4. d2 > dĐầu tiên > d3.

Bài 10: Cần biết rằng bất kỳ vật thể nào ngâm trong chất lỏng hoặc chất khí đều phải chịu áp lực từ chất lỏng hoặc chất khí tác dụng lên nó từ mọi phía. Nhưng sức mạnh của Archimedes, tác động lên những vật thể như vậy, luôn hướng từ dưới lên. Acsimet Tại sao lại như vậy?

Chọn câu trả lời đúng.

 1. Vì trọng lượng của lớp nước dưới lớn hơn trọng lượng của lớp nước trên.
 2. Vì trọng lượng của lớp nước dưới nhỏ hơn trọng lượng của lớp nước trên.
 3. Vì áp suất nước ở mặt dưới của vật nhỏ hơn áp suất nước ở mặt trên của vật.
 4. Vì áp suất nước ở mặt dưới của vật lớn hơn áp suất nước ở mặt trên của vật.

Đáp lại

1 С

2. XÓA

3. DỄ DÀNG

4.C

5.A

6.A

7. BỎ

8. DỄ DÀNG

9C

10. DỄ DÀNG

Các bài viết gợi ý:

[ad_2]

Trên là bài viết liên quan về Lực Đẩy Ác-si-mét, Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có kiến thức về Chim tốt hơn

Viết một bình luận