""

Công thức tính thể tích Vật lý 8

Bạn đang tìm hiểu về Công thức tính thể tích Vật lý 8?

Bài viết này EDUBOSTON sẽ giải thích tất cả những kiến thức về loài chim này

Bạn Đang Xem: Công thức tính thể tích Vật lý 8

Video Công thức tính thể tích Vật lý 8

Chúng tôi đang cập nhật
[ad_1]

  • Tải về VietJack. Xem câu trả lời nhanh hơn!

Học sinh phải biết lực đẩy Arsamet, công thức tính lực đẩy Arsi và điều kiện nổi của vật.

1. Sự nhấn mạnh của Archimedes

Một vật nhúng trong chất lỏng thì được chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với một lực bằng trọng lượng của chất lỏng mà vật đó dịch chuyển. Lực này được gọi là lực đẩy Archimedes.

Quảng cáo

2. Độ lớn của lực đẩy Archimedes:

Công thức tính lực đẩy Archimedes: FA = dV

Ở đó:

d: trọng lượng riêng của chất lỏng (N / m3)

V: thể tích của chất lỏng mà vật đó dịch chuyển (m3)

3. Khi một vật chìm, khi một vật nổi?

Gọi P là trọng lượng của vật và F là lực Archimedes tác dụng lên vật khi vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng.

– vật chìm khi: P> F

– Vật nổi khi: P

– Vật lơ lửng trong chất lỏng: P = F

Ví dụ 1: Sức mạnh của lực kéo Achilles phụ thuộc vào các yếu tố sau:

A. Trọng lượng riêng của vật và thể tích chất lỏng do vật đó dịch chuyển.

B. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của vật.

C. Trọng lượng của chất lỏng và thể tích của chất lỏng do vật đó dịch chuyển.

D. Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích chất lỏng do vật dịch chuyển.

Đáp lại:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

– Sự thèm muốn của Archimedes được xác định bởi công thức FA = dV. Trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng và V là thể tích chất lỏng bị dịch chuyển bởi vật thể.

– Như vậy, lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lưu và thể tích chất lỏng bị vật chuyển chỗ.

Quảng cáo

Ví dụ 2: Câu nào trong những câu dưới đây là câu đúng?

A. Công của lực kéo cùng phương với phương của trọng lực.

B. Lực đẩy của tiên kế tác dụng theo mọi phương do chất lỏng tác dụng theo mọi phương.

C. Tiên đề kế lực đẩy có một điểm đã cho trong vật.

D. Công của lực kéo luôn bằng trọng lượng của vật.

Đáp lại:

Trả lời KHÔNG

Tiên đề kế lực đẩy có một điểm cho trước trên vật. Có chiều thẳng đứng và chiều từ dưới lên.

Ví dụ 3: Một thỏi nhôm và một thỏi thép có cùng thể tích được nhúng vào nước. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Thỏi càng sâu, lực đẩy của trục lên thỏi này càng lớn.

B. Thép có khối lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu lực kéo tác dụng với arsium lớn hơn.

C. Hai thỏi nhôm và thép chịu lực đẩy của các chân đốt như nhau vì chúng có cùng khối lượng.

D. Thỏi nhôm và thỏi thép chịu lực đẩy cùng một kiến ​​trúc vì chúng chiếm cùng thể tích trong nước.

Đáp lại:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Xem Thêm : Câu 3. Chim có cố ý gây tai hoạ cho người anh (rơi xuống biển và bị sóng cuốn đổi cùng tay nải vàng) không? Những câu nào trong đoạn trích cho ta biết nguyên nhân đích thực của tai hoạ đó?

– Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích chất lỏng mà vật đó dịch chuyển. Hai vật này có cùng thể tích nên phần nước do chúng dịch chuyển là như nhau.

– Vậy, lực đẩy Archimedes tác dụng lên chúng là như nhau

Quảng cáo

Câu hỏi 1: Chúng ta biết công thức tính lực đẩy của tiên kế FA = dV. Thể tích V trong hình vẽ bên là bao nhiêu?

A. Khối lượng của cả vật

B. Khối lượng chất lỏng

C. Thể tích phần ngâm của vật

D. Thể tích của vật nổi

Hiển thị câu trả lời

ĐÁP ÁN C

V là thể tích chất lỏng mà vật chuyển thể. Trong trường hợp này, V là thể tích của phần chìm dưới mực chất lỏng của vật.

Câu 2: 10 cm3 nhôm (trọng lượng riêng 27.000 N / m3) và 10 cm3 (trọng lượng riêng 130.00 N / m3) được hạ xuống bể nước. Lực tác dụng lên đơn vị lớn hơn?

A. Nhôm

B. Chì

C. Bằng nhau

D. Dữ liệu không đủ thuyết phục

Hiển thị câu trả lời

ĐÁP ÁN C

– Hai vật này cùng nhúng vào nước và có cùng thể tích nên thể tích chất lỏng do chúng dịch chuyển là như nhau.

– Vậy, lực đẩy Archimedes tác dụng lên chúng là như nhau.

Câu hỏi 3: Hai chất rắn bằng nhôm (trọng lượng riêng 27.000 N / m3) và chì (trọng lượng riêng 130.00 N / m3) được đưa xuống bể nước. Hai vật có khối lượng như nhau là 2 kg. Lực tác dụng lên đơn vị có lớn hơn không?

A. Nhôm

B. Chì

C. Bằng nhau

D. Dữ liệu không đủ thuyết phục

Hiển thị câu trả lời

Đáp án A

– Hai vật này có khối lượng như nhau nhưng tỉ khối của nhôm ít hơn chì nên vật bằng nhôm sẽ có khối lượng lớn hơn.

– Do đó lực đẩy của Aximet tác dụng lên vật bằng nhôm sẽ lớn hơn.

Câu hỏi 4: Ba quả bóng có cùng thể tích, bi 1 làm bằng nhôm, bi 2 làm bằng đồng và bi 3 làm bằng sắt. Nhúng cả 3 quả bóng vào nước. So sánh lực đẩy của tiên kế tác dụng lên mỗi quả cầu mà ta thấy.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời KHÔNG

– Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích chất lỏng mà vật đó dịch chuyển.

– Ba quả cầu này có cùng thể tích nên khi rơi xuống nước, lực đẩy Archimedes tác dụng lên chúng là như nhau.

Câu hỏi 5: Một quả cầu bằng sắt được treo trên một lực kế trong không khí cho thấy 2,7 ​​N. Nếu quả cầu được nhúng vào nước, lực kế sẽ chỉ 2,2 N. Giá trị của lực đẩy Archimedes:

A. 2,7N B. 2,2N

C. 4,9N D. 0,5N

Hiển thị câu trả lời

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

– Khi treo trong không khí, số chỉ của lực kế là khối lượng của vật. Số chỉ của lực kế giảm đi do tác dụng của lực đẩy Axim tác dụng lên vật. Lực kéo cùng chiều với trọng trường của vật.

– Độ lớn của lực kéo Ác-si-mét là:

2,7 – 2,2 = 0,5 (H)

Câu hỏi 6: Quả cầu nhôm với một bên trong rỗng. Quả bóng có phần bên ngoài được làm kín để nước không thể lọt vào bên trong. Thể tích đạn 600 cm3, khối lượng đạn 0,5 kg. Quả bóng này được ném vào bể nước. Viên đạn có ngâm hoàn toàn trong nước không? Tại sao?

Hiển thị câu trả lời

– Viên đạn không chìm hẳn trong nước.

– Đổi 60 cm3 = 6.10-4 (m3)

– Trọng lượng của quả cầu: 0,5.10 = 5 (N)

– Nếu nhúng quả cầu hoàn toàn vào nước thì lực đẩy A.

Xem Thêm : Hôm nay ăn gì? | Chim cút nhồi nếp khẩu hang – VTV Gohttps://vtvgo.vn › kho-video › hom-nay-an-gi-chim-cut…

FA = dV = 10000.6.10-4 = 6 (N)

FA> P nên vật sẽ nổi trên mặt nước hoặc vật không chìm hẳn.

Câu 7: Một vật nặng 3 kg nổi trên mặt nước. Lực đẩy của Trục tác dụng lên vật là bao nhiêu? Trọng lượng riêng của nước là 10000 N / m3.

Hiển thị câu trả lời

– Vì vật nổi trên mặt nước nên lúc này lực đẩy Archimedes và lực hút của vật bằng nhau.

– Trọng lượng vật phẩm: 3.10 = 30 (H)

– Lực đẩy lên vật là 30N.

Trả lời: 30N

Câu 8: Móc quả nặng vào lực kế trong không khí, lực kế chỉ 30 N. Nhúng khối lượng vào nước làm thay đổi số đọc của lực kế như thế nào?

Hiển thị câu trả lời

– Số đọc của lực kế sẽ giảm.

– Do tác dụng của lực đẩy Cận kế tác dụng lên vật, lực này tác dụng ngược chiều với trọng lực nên lực kế sẽ giảm.

Câu 9: Một vật được gắn vào lực kế. Khi vật lơ lửng trong không khí, lực kế chỉ 2,2 N. Khi nhúng vật vào nước, lực kế chỉ 1,9 N. Cho rằng trọng lượng riêng của nước là 10000 N / m3. Tính thể tích của vật đó?

Hiển thị câu trả lời

– Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật bằng:

2,2 – 1,9 = 0,3 (N)

– Ứng dụng của công thức:

Khối lượng của vật là:

Đáp số: 30 cm3

Câu 10: Khối nước đá dài 5 cm, khối lượng riêng 0,9 g / cm3. Đá nổi trên mặt nước. Tính tỉ số thể tích của phần nổi với phần chìm của hòn đá, từ đó tính được chiều cao của phần nổi.

Hiển thị câu trả lời

Thể tích của cục nước đá bằng:

5,5,5 = 125 (cm3)

Khối lượng đá viên:

0,9.125 = 112,5 (g) = 0,1225 (kg)

Khối lượng đá viên:

0,1225. 10 = 1,125 (N)

– Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên khối nước đá là 1,125 N.

Thể tích của phần chìm trong nước đá bằng:

FA = dV

Tỉ số giữa thể tích phần nổi và phần chìm của hòn đá là:

(125 – 112,5): 112,5 = 1/9

– Chiều cao của phần nổi:

Trả lời: điểm 1/9; 4,4 cm

Xem các dạng bài tập Vật lý lớp 8 hay có lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt vật lí 8 hay khác:


Giới thiệu kênh YouTube VietJack

  • Yêu cầu bài tập trong ứng dụng, giáo viên VietJack giải đáp miễn phí!

  • Hơn 20.000 câu hỏi trắc nghiệm toán, văn, tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Các bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, hướng dẫn giải bài tập, giải bài tập SBT, soạn văn, soạn văn mẫu, ôn thi online, bài giảng …. hoàn toàn miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm đào tạo Facebook miễn phí cho Thanh thiếu niên 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt Lý thuyết – Vở bài tập Vật lý 8 có đáp án Bộ giáo án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật lý lớp 8.

Nếu bạn quan tâm, hãy động viên và chia sẻ nó! Nhận xét không khớp quy tắc nhận xét trên trang web Bạn sẽ vĩnh viễn bị cấm bình luận.

[ad_2]

Trên là bài viết liên quan về Công thức tính thể tích Vật lý 8, Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có kiến thức về Chim tốt hơn

Nguồn: https://eduboston.vn
Danh mục: Chim Gì

Viết một bình luận